KBO Heikant Quirijnstok 

De SOOS voor ouderen in Tilburg Noord

Groene vel  februari 2023

De jaarlijkse Algemene Leden vergadering, gepland op 24 maart a.s. ,wordt door onvoorziene omstandigheden voor onbepaalde tijd uitgesteld. Voor de agenda zie achterkant van dit blad.

*****
De huidige secretaris zal na 31 maart niet meer beschikbaar zijn voor een volgende periode. Dit is om persoonlijke redenen. Daarom zijn wij nu op zoek, mogelijk binnen ons ledenbestand naar een opvolger. Mocht u interesse hebben in deze vrijwillige bestuursjob dan vragen wij u contact op te nemen met de voorzitter, de heer Frank Cools via telefoon 013-4554147 of op het Kreverplein 27. Een afspraak maken hierover is raadzaam.
*****
Ook de rommelmarkt van 26 februari gaat door onvoorziene omstandigheden niet door. De eerstvolgende Rommelmarkt zal zijn op zondag 19 maart a.s. Hiervoor zijn nog enkele tafels vrij.
*****
Duurzaam:
Wij hebben zoals u heeft kunnen lezen op het vorige groene vel        € 1000,00  mogen besteden om onze gehele locatie Kreverplein te voorzien van LED lampen hetgeen toch tot 50% besparing kan en zal leiden. Wij kunnen u nu zeggen dat dit project in zijn geheel is voltooid. Met dank aan Maaike Wolfs, Anton Visker en assistenten. Tevens zijn er aanpassingen gedaan aan de stroomvoorzieningen van de drie biljarts en verschillende koelingen.
*****
Tevens geven wij aan dat met ingang van 01 februari 2023 wij genoodzaakt waren om onze prijzen, waarvan de inkoop fors is en was gestegen, met een klein percentage te verhogen.
*****
K.B.O.- afdeling Heikant/Quirijnstok
Door onvoorziene omstandigheden is de Algemene Leden Vergadering voor onbepaalde tijd naar een latere datum verplaatst.  Waarvoor onze excuses.
Wij zullen u een maand voorafgaande deze vergadering de nieuwe datum en bescheiden doen toekomen. Onderstaand vast de Agenda.
Aan: Alle leden.
1 Opening door de voorzitter Dhr. Fr. Cools
2 Mededelingen algemeen
3 Notulen Algemene Leden Vergadering 2022
4 Jaarverslag secretaris.
5 Financieel verslag 2022 en begroting 2023
6 Verslag kascontrole commissie.
7 Verkiezing kascommissie leden.
PAUZE
8 Bestuursverkiezing:
Statutair zijn er voor het jaar 2023 een drietal veranderingen in het dagelijkse bestuur.
Penningmeester Dhr. Ad Sanders is statutair einde jaar 2022 aftredend en heeft zich niet opnieuw verkiesbaar gesteld.
De heer Joop Kimman heeft per 01 januari 2023 de taken van penningmeester op zich genomen.
De heer Wil Hoogeveen is per 31 maart 2023 aftredend als secretaris, en heeft zich niet verkiesbaar gesteld.
Als er leden zijn die hier bezwaar tegen maken kunnen zij dit tot vijf dagen voorafgaande deze vergadering schriftelijk bekendmaken.
9 Vrijwilligers.
10 Beantwoorden schriftelijk gestelde vragen.
11 Sluiting door de voorzitter
Wij rekenen op ieders aanwezigheid.
Bij verhindering bellen naar 013 - 4556919  of mailen naar info@kboheikantquirijnstok.nl
Opgemaakt  woensdag 8 maart 2023
Wil Hoogeveen / Secretaris